182.-183. místo: Pavlína Hradilová

Místo bydlištì: Vsetín
Vìk: 41

Který vrchol se mi líbil nejvíce a který nejménì?

Nejméně Lysá hora u Vsetína, ale pokud tento vrchol je jen zastávka na projížďce okolo Vsetína nebyl špatný ani tento vrchol. Všechny ostatní byly stejně pěkné.

Který vrchol byl nejnároènìjší?

Radhošť, jelikož jsem tam dojela kvùli dešti až na podruhé.

Na kolika vrcholech jsem letos díky VKV byl(a) poprvé v životì?

Asi polovina

Jakým zpùsobem jsi zdolával vrcholy? (na jakém kole, s kým, s pøiblížením nebo vše z domu)

Na horském kole, s bratrem, přiblížení k Ondřejníku a Lysé hoře bylo.

Kolik jsi bìhem zdolávání najel(a) kilometrù?

Moc

Jakou veselou èi krušnou historku jsem pøi zdolávání vrcholù zažil(a)?

Veselo je na každém výletě

Co bych na VKV zmìnil(a) èi vylepšil(a)?

Neměnila bych nic

Jaký vrchol bych zaøadil(a) do pøíštího roèníku?

To je jedno kam pojedu

Mùj nejvìtší cyklistický zážitek, úspìch, cíl (sen).

Cíl je jet na další výlety na kole.

 

Pro komentování příspěvků se prosím zaregistrujte.